RealSync Online Help
Copyright 1997 RyuujiYosimoto
ryuuji@takenet.or.jp
更新の一時停止、中止


 フォルダの更新中に、一時停止又は、中止するには、タスクトレイに表示されているRealSyncのアイコンを右クリックします。
そこで表示されたメニューから、【一時停止】又は【停止】を選択します。
一時停止した場合は、もう一度、一時停止を押すことで再開できます。